نوشابه مهدی  

یک فرد شاخ‌ در ایتا 😐😑😆


که من خیلی بدم ازش میاد 😎