ترزبان

گیلاوند

ایسوند

قیطاسی

طهماسبی

عزیزی

بساک

پازند

بوساک

یادگانه

بال افکنده

بیدزری

عبداللهی پور

قنبری

پیردهقان

پرتابیان

پیرسرندیب

صالحی

غلامی 

زلفی

گماری

خالدی

داودی

داوودی

زلکی

عیسوند

بهداروند

هیودی

شرفی

چپال

احمدوند

اسماعیلی


........